Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Przasnyszu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • monitor polski

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.przasnysz.pl

Treść strony

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06 – 300 Przasnysz
Tel. ( 029 ) 751 2120

Fax. (029) 751 2126


e-mail
:gopsprzasnysz@data.pl.

Godziny pracy :

Od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00.

Kierownik :  Elżbieta Urban

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, które obejmują :

1. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
2. pracę socjalną,
3. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
4. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
5. realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
6. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

W  ramach swej działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecane gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 2004 roku z późniejszymi zmianami ).

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje :

- osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i
  przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się,
  zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
  zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zgody na pobyt tolerowany
  lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy,
- obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego
  Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom  w szczególności z powodu :
- ubóstwa,
- sieroctwa,
- bezdomności,
- bezrobocia,
- niepełnosprawności,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby,
- przemocy w rodzinie,
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia
  gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
  wielodzietnych,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- alkoholizmu lub narkomanii,
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Występowanie jednej z powyższych okoliczności równocześnie z kryterium dochodowym rodziny uprawnia do nabycia prawa do ubiegania się o pomoc społeczną.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje :

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł.,
- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł.,
- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na
  osobę w rodzinie.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Pomocy udziela się w różnych formach .

Świadczenia pieniężne :

• zasiłek stały,
• zasiłek okresowy,
• zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
• zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie.

Świadczenia niepieniężne :

• praca socjalna świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym,
• bilet kredytowany,
• opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne osobom uprawnionym,
• pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
• sprawienie pogrzebu,
• udzielenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych,
• udzielenie niezbędnego ubrania tj. bielizny, odzieży, obuwia,
• zakup jednego gorącego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić, a także dzieci,
• organizowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, ośrodkach wsparcia lub rodzinnych domach pomocy,
• kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
• interwencja kryzysowa.

Obowiązki osób i rodzin ubiegających się o pomoc społeczną.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymania jego postanowień , nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, podjęcia leczenia odwykowego przez osobę uzależnioną, marnotrawienie własnych zasobów finansowych, przyznanych świadczeń lub celowe ich niszczenie lub korzystanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem, może stanowić podstawę do odmowy świadczeń z pomocy społecznej.

Zakres i formy współdziałania określa kierownik ośrodka pomocy społecznej lub upoważniony przez niego pracownik.

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

Tryb  udzielania pomocy społecznej.

Tryb przyznania świadczenia z pomocy społecznej składa się z następujących etapów :
- zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy : osobiste, pisemne lub telefoniczne
  zgłoszenie osoby ubiegającej się o pomoc do pracownika socjalnego,
- przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i sporządzenie planu pomocy,
- rozeznanie środowiska przez pracownika socjalnego, sytuacji osobistej i rodzinnej, dochodowej  osoby i rodziny tj. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta,
- wspólne ( pracownik socjalny z osobą lub rodziną ) opracowanie planu pomocy
- sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną,
- realizowanie przyznanych świadczeń.

Wywiad środowiskowy.

Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy sporządzony w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach nie cierpiących zwłoki, w miejscu pobytu.
Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy.

Przyznanie świadczeń.

Przyznanie świadczeń następuje w drodze decyzji Kierownika GOPS.
Decyzje w sprawie przyznania pomocy powinny być wydane w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.
Odwołania od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Kierownika GOPS w ciągu 14 dni od dnia otrzymania.

 
ŚWIADCZENIA RODZINNE

Podstawa prawna :
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych
    ( Dz.U. z 2003r, Nr 228, poz . 2255 z póź. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
    2 czerwca 2005 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach
    o świadczenia rodzinne ( Dz.U. z 2005 roku, Nr 105, poz. 881 z późn. zm.)

Ustawa o świadczeniach rodzinnych określa warunki nabywania świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń .

Świadczenia rodzinne przysługują :

1. obywatelom polskim,
2. cudzoziemcom posiadającym obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
3. cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie :
- zezwolenia na osiedlenie się,
- zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot
  Europejskich,
- zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku
  z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia
  13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach ( Dz. U. nr 128, poz. 1175, z póź.
  zm. )
- zgody na pobyt tolerowany lub
- w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy,
  jeżeli zamieszkują łącznie z członkami rodzin na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa wyżej , jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku oraz przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne.

Świadczeniami rodzinnymi są :

1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego :
- z tytułu urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
2. świadczenia opiekuńcze
- zasiłek pielęgnacyjny
- świadczenie pielęgnacyjne.
3. zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a,
4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

ZASIŁEK RODZINNY

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje :

1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
3. osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko :

1. 18. roku życia lub
2. nauki  w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia  21. roku życia, albo
3. 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę  w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż  do ukończenia 24. roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie :

1. 48,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2. 64,00 zł na dziecko  w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3. 68,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli :

1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
4. dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że :
- rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
- ojciec dziecka jest nieznany,
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z
  rodziców zostało oddalone,
- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów
  utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do                    
  świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Kryterium dochodowe :

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby  uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł.

W przypadku gdy dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym  zasiłek rodzinny nie przysługuje.


ZALICZKA  ALIMENTACYJNA

Podstawa prawna :

1. Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej ( Dz. U. z 2005r. Nr 86, poz . 732 z póź. zm.)
2. Rozporządzenie MPS z dnia 7 czerwca 2005r w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń ( Dz. U z 2005r. nr 105 poz. 882 )

Ustawa określa zasady :

1. postępowania wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna,
2. przyznawania zaliczek alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci, uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.

Podstawowe definicje :

Zaliczka alimentacyjna – oznacza to kwotę wypłaconą przez organ właściwy wierzyciela osobie uprawnionej na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego  na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna.

Organ właściwy wierzyciela – oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję, w wyniku której nie wyegzekwowano należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych na okres trzech ostatnich miesięcy.

Osoba uprawniona – oznacza to osobę uprawnioną do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, które egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli :
• osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę samotnie wychowującą dziecko, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
• osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą, która przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona;
• jest osobą uczącą się, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Wysokość zaliczki alimentacyjnej :

 Zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego, nie więcej jednak niż :
1. w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki – 170,00 zł dla osoby uprawnionej albo 250,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2. w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki – 120,00 zł dla osoby uprawnionej albo 170,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem z znacznym stopniu niepełnosprawności.
W przypadku gdy dochód rodziny nie przekracza 50 % kwoty 583 (tj. 291,50 zł)
Kwotę zaliczki zwiększa się do :
1. w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki – 300,00 zł dla osoby uprawnionej albo 380,00 zł, jeżeli osoba legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2. w przypadku gdy w rodzinie są trzy , lub więcej, uprawnione do zaliczki – 250,00 zł dla osoby uprawnionej albo 300,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 Zaliczka nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona :

1. przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
2. zawarła związek małżeński;
3. jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.

Prawo do zaliczki ustala się na okres zasiłkowy tj. od 1 września do 31 sierpnia.

Prawo do zaliczki ustala organ właściwy wierzyciela począwszy od miesiąca, w którym został złożony u komornika sądowego wniosek wraz z wymaganą dokumentacją , do końca okresu zasiłkowego.

Ustalenie prawa do zaliczki następuje na wniosek osoby uprawnionej do zaliczki, jej przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego.

Wniosek składa się za pośrednictwem komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz osoby uprawnionej.

Organ właściwy wierzyciela wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu zaliczki na podstawie :

1. wniosku o przyznanie zaliczki;
2. zaświadczenia komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych i wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych;
3. informacji sądu okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczenia zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych;
4. oświadczenia wnioskodawcy o :
- spełnianiu warunków określonych w ustawie, w tym o niewystępowaniu
  okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 3,
- przekazaniu komornikowi sądowemu wszystkich znanych mu istotnych 
  Informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika alimentacyjnego;
5. informacji osoby, o której mowa w ust. 2, o miejscu zamieszkania, wieku,
zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych do alimentacji
względem osoby uprawnionej, na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 1964r – Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
6.  innych niezbędnych dokumentów określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych.

drukuj (GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 35484
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-25 11:53:37