Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Przasnyszu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • monitor polski

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.przasnysz.pl

Treść strony

Świadczenia rodzinne

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456) jedynymi podmiotami realizującym zadanie w zakresie świadczeń rodzinnych są organy gminy, które przejęły całość zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych mieszkańcom Gminy Przasnysz zajmuje się, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu .

Rodzaje świadczeń rodzinnych:

Na podstawie aktualnie obowiązujących uregulowań ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacane są następujące rodzaje świadczeń:

1. zasiłek rodzinny - oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

  • urodzenia dziecka,
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  • samotnego wychowywania dziecka,
  • wielodzietności,
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  • rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

2. świadczenie pielęgnacyjne

3. zasiłek pielęgnacyjny

4. specjalny zasiłek opiekuńczy

5. zasiłek dla opiekuna

6.jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

KOMUNIKATY

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O ZASIŁKI RODZINNE 

Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Przasnyszu informuje, że od dnia 1 września 2014 r. przyjmuje  wnioski o przyznanie zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków na okres zasiłkowy 2014/2015.

INFORMACJA O DOKUMENTACH NIEZBĘDNYCH DO WNIOSKU O ZASIŁEK RODZINNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2014/2015

Uwaga! Osoba, której członek rodziny przebywa poza granicami Polski lub w trakcie pobierania świadczeń wyjedzie za granicę jest zobowiązana poinformować o tym fakcie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu

 

Informacja o dokumentach niezbędnych do wniosku o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2014/2015

1) Kserokopia dowodu osobistego / paszportu osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny (oryginał do wglądu);

2) Zaświadczenie z urzędu skarbowego członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. albo oświadczenie zał. Nr 5

3) Oświadczenie (zał. Nr 6) członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2013 r.

4) Oświadczenie (zał. Nr 7) członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 2013,

5) Zaświadczenie z ZUS członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2013 albo oświadczenie zał. Nr 8;

6) Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie zał. Nr 9 o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2013;

7) Zaświadczenie szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły — w przypadku, gdy dziecko ukończyło 16 rok życia albo oświadczenie zał. Nr 2

8) Zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2013 r. lub informację właściwego sądu;

W przypadku utraty dochodu wykazanej w części I wniosku pkt 4.2;:

9) Dokument określający datę utraty dochodu (świadectwo pracy, decyzja z GUP lub ZUS, umowa zlecenia) oraz wysokość utraconego dochodu (PIT za 2013 r)

W przypadku uzyskania dochodu (po 2013 r.) wykazanego w części I wniosku pkt 4.3;:

10) Dokument określający datę oraz wysokość dochodu uzyskanego (zaświadczenie pracodawcy/zleceniodawcy/ decyzja ZUS/decyzja GUP, z kwotą netto dochodu uzyskaną w drugim miesiącu zatrudnienia/ zawarcia zlecenia/uzyskania świadczenia)

 

W przypadku ubiegania się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. wychowywania dziecka w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego:

11) Zaświadczenie pracodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o okresie pozostawania w stosunku pracy (od-do), albo oświadczenie zał. Nr 10,

12) Zaświadczenie ZUS, że osoba ubiegająca się o dodatek jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych; albo oświadczenie zał. Nr 11 i imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;

 

W przypadku ubiegania się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka:

13) Ksero odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka — w przypadku, gdy ojciec jest nieznany (oryginał do wglądu),

 

W przypadku ubiegania się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka:

14) Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu zgodnie z wzorem o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234),

15) Kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka/dzieci (oryginał do wglądu) w przypadku, gdy w ubiegłym okresie zasiłkowym świadczenia nie były pobierane,

16) Ksero protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób spoza rodziny, oraz przekazy lub przelewy potwierdzające wysokość zapłaconych alimentów (oryginał do wglądu);

17) Odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka (oryginał do wglądu);

18) Ksero wyroku sądu /ugody zasądzającego alimenty na rzecz dziecka/dzieci (oryginał do wglądu);

19) Ksero odpisu prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów (oryginał do wglądu),

20) Ksero orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka (oryginał do wglądu),

21) Ksero orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka (oryginał do wglądu);

22) Orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka (oryginał do wglądu);

WYSOKOŚĆ KRYTERIUM DOCHODOWEGO od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia 31 października 2015 r. wynosi:

- 574 zł netto na osobę w rodzinie lub

- 664 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne,

W okresie zasiłkowym 2014/2015 należy składać zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości osiągniętych dochodów w 2013 r. oraz zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2013 r.

Kwoty zasiłku rodzinnego wynoszą:

- 77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

- 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

- 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Mieszkańcy Gminy Przasnysz mogą uzyskać informacje na temat świadczeń rodzinnych , a także pobrać i złożyć wnioski ul. Św. Wojciecha 1, 06-300 Przasnysz od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00,  tel. 29 752-31-54 lub 29 752-46-20
 

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15723
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-10-27 12:49:23