Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Przasnyszu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • monitor polski

Kalendarium

« poprzedni miesiąckwiecień 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.przasnysz.pl

Treść strony

Fundusz alimentacyjny

Od dnia 1 sierpnia 2014 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej  przy ul. Świętego Wojciecha 1  06-300 Przasnysz  są  przyjmowane wnioski o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015.

 

Osoby, które będą ubiegać się o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy powinny zgłaszać się w dowolnym dla siebie terminie (od dnia 1 sierpnia br.) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. ŚW. Wojciecha 1 06-300 Przasnysz w celu złożenia stosownego wniosku.

 

W przypadku, gdy wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października. Natomiast w przypadku, gdy wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada.

 

Przypomina  się, że zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788) obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Z tego względu przy wypełnianiu wniosku należy w części II pkt. 2 wpisać dane osobowe osób zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności (matka, ojciec, dziadkowie, rodzeństwo).

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego pod numerem telefonu 29 752 46-20 lub 29 752 31-54.


Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego

1. Obywatelom polskim
2. Cudzoziemcom:
a) (uchylony),
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
c)  przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot  Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U.z 2011 r., Nr 264, poz. 1573 z późn. zm.).
d) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Świadczenia z funduszu przysługują w/w osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Prawo do świadczeń z FA przysługuje:

Na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego,
- na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat,
- powyżej 18 lat do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
- na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.

Jednym z kryteriów warunkujących otrzymanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest bezskuteczna egzekucja alimentów. Oznacza to egzekucję w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub 
    w pieczy zastępczej;
2. zawarła związek małżeński.

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.


Kryterium dochodowe:

Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł.
Ustalając prawo do świadczenia z FA na okres od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2013 r.
W przypadku utraty dochodu prawo do świadczenia z funduszu ustala się na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego na podstawie dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód. W przypadku uzyskania dochodu prawo do świadczeń z funduszu ustala się na podstawie dochodu rodziny lub osoby uprawnionej powiększonego o uzyskany dochód.

W dochodzie rodziny uwzględniane są:

  • dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • inne dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych (np. wszelkie stypendia otrzymywane przez uczniów lub studentów, alimenty na rzecz dzieci),

Dochód z gospodarstwa rolnego:

W przypadku, gdy rodzina posiada gospodarstwo rolne, dochód z tego tytułu oblicza się
na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w jej posiadaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z pózn. zm.).

W/w wskaźnik dochodu z gospodarstwa rolnego za rok 2013 (czyli rok, z którego dochód brany jest pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na obecnie trwający okres świadczeniowy od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r.), wynosi  2 868,96 zł.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, określa ponadto postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.
Działania podejmowane w celu zwiększenia skuteczności egzekucji, prowadzone są przez organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego w przypadku wypłaty świadczeń z funduszu - z urzędu, lub na wniosek wierzyciela tj. osoby na rzecz, której zostały zasądzone alimenty.


Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można pobrać i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Świętego Wojciecha 1 06-300 Przasnysz w godz. 8.00 - 16.00 tel. (29) 752 46-20.

 

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13120
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-10-27 12:49:52