Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, powołaną do udzielania pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie w stanie jej pokonać wykorzystując własne zasoby i, możliwości i uprawnienia. Warunkiem niezbędnym do powstania uprawnienia do uzyskania świadczenia z pomocy społecznej jest uprzednie wykorzystanie własnych środków, możliwości i przysługujących uprawnień. Pod tym pojęciem należy rozumieć nie tylko sytuację materialną i dochodową, w tym posiadane dochody i dobra materialne, ale również umiejętności np. posiadane kwalifikacje zawodowe, aktywności lub jej brak w rozwiązywaniu własnych problemów oraz gotowość współdziałania w rozwiązywaniu problemów życiowych. Współpraca w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej jest obowiązkiem wszystkich osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Odmowa współpracy z pracownikiem socjalnym może stanowić podstawę do odmowy przyznania pomocy lub wstrzymania wypłaty świadczeń.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb osób i rodzin oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, ich integracji ze środowiskiem oraz zapobiegać powstawaniu trudnych sytuacji życiowych. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Rodzaj, forma i rozmiar udzielonej pomocy powinny stymulować osobę i rodzinę do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów przy wsparciu ze strony profesjonalistów pracowników socjalnych.

Podstawowe zasady przyznawania świadczeń określają artykuły 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej zgodnie, z którymi prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł,
 • rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł.

Poza spełnianiem kryterium dochodowego konieczne jest wystąpienie co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art. 7 pkt. 2-15 ustawy o pomocy społecznej:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) uchylony;
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

1. Świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

2. Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna,
 • bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz rodzinnych domach pomocy,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • mieszkanie chronione,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2488
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-10-27 12:49

Gmina Przasnysz

06-300 Przasnysz
ul. Św. St. Kostki 5

NIP 761-15-35-277 / REGON 550667830

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu
73 8924 0007 0008 0015 2005 0101

Dane kontaktowe

tel.  +48 29 752-27-09
fax. +48 29 752-27-09
 

ugprzasnysz@przasnysz.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. 9.00-17.00

wtorek-piątek w godz. 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1609338
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-10-18 08:13

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl